tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Doctor of Business Administration (DBA)

Pravidlá prijímania zamestnancov

Uchádzači o štúdium na Doctor of Business Administration (DBA) v Collegium Humanum vo Varšave a Apsley Business School v Londýne musia mať primeranú úroveň vzdelania a odbornej praxe.

Základom pre prijatie na štúdium Doctor of Business Administration (DBA) je:

  • doručenie vyplneného prihlasovacieho formulára
  • alebo doručenie požadovaných dokumentov
  • prijímací pohovor

POŽADOVANÉ DOKUMENTY:

  • kópia vysokoškolského diplomu (potvrdená prostredníctvom Collegium Humanum alebo notársky overená kópia vysokoškolského diplomu)
  • Životopis (životopis musí obsahovať doložku „Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov pre potreby nevyhnutné na vykonanie tohto prijímacieho procesu a budúcich prijímacích procesov (v súlade so zákonom z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zb.z. z roku 2018, pol. 1000) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR)”)
  • kópia dokumentu potvrdzujúceho totožnosť uchádzača obsahujúca meno/á, priezvisko, dátum narodenia a miesta narodenia
  • doklad potvrdzujúci odbornú prax alebo kópiu zápisu do obchodného registra

Súbor dokumentov je potrebné doručiť do kancelárie štúdijného programu Doctor of Business Administration (DBA) – poštou alebo osobne a telefonicky si dohodnúť prijímací pohovor.

V súvislosti s realizáciou požiadaviek NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, informujeme, že: Správcom Vašich osobných údajov je Collegium Humanum-Varšavská univerzita manažmentu so sídlom vo Varšave, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava (ďalej len „Univerzita“), ktorá môže spracúvať Vaše osobné údaje za účelom realizácie Vašich potrieb a plnenia povinností. Dotknutá osoba môže kontaktovať Univerzitu e-mailom adresovaným Úradníkovi pre ochranu údajov na adresu: iod@humanum.pl

Podrobné údaje o Úradníkovi pre ochranu údajov, účelu spracúvania osobných údajov, času spracúvania, Vašich práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Collegium Humanum-Varšavskej univerzity manažmentu so sídlom vo Varšave a príjemcov údajov sú zverejnené na našej internetovej stránke: www.humanum.pl/ rodo

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku