Doctor of Business
Administration DBA

#VZDELAVANIEPREUSPECH

Diplom DBA a oprávnenia

dyplom emba

ABSOLVENTI POSTGRADUÁLNEHO ŠTÚDIA DBA

Získavajú oprávnenia na:

  • odbornú kvalifikáciu pre kandidátov na členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655)

Získavajú diplomy:

V poľskom jazyku

  • osvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia (v súlade s art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791).
  • potvrdenie o získaní odbornej kvalifikácie pre kandidátov na členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

V anglickom jazyku

  • osvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia (v súlade s art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791),
  • diplom ukončenia postgraduálneho štúdia DBA s akreditáciou Apsley Business School v Londýne (Veľká Británia).

Fakultatívne

(V PRÍPADE VÝBERU DODATOČNÝCH OPRÁVNENÍ)

W języku Polskim

  • osvedčenie o ukončení dodatočného postgraduálneho štúdia (v súlade s art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791),

W języku Angielskim

  • diplom získania oprávnenia alebo dodatočnej kvalifikácie podľa vybraného dodatočného modulu postgraduálneho štúdia.
złote logo collegium humanum

POČAS ŠTÚDIA MBA, DBA A LL.M. JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ DODATOČNÉ KVALIFIKÁCIE A DIPLOMY:

Dodatočné moduly a kvalifikácie

lekarz

Riaditeľ subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

odcisk palca

Inšpektor ochrany osobných údajov (IOD)

(v súlade s čl. 37 zák. 5 RODO-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/)

praca przy komputerze

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Interný audítor systému manažérstva kvality

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

haccp

Audítor a zástupca ISO2200 a HACCP

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

przeprowadzanie audytu

Interný audítor potravinárskeho priemyslu a krmív

podľa požiadaviek IFS a GMP+

Modelovanie podnikateľských procesov

(v súlade so štandardmi BPMN – ISO/IEC 19510).

przemysł zbrojeniowy

Interný audítor zbrojárskeho priemyslu

(podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001-2015).

rozmowa telefoniczna

Splnomocnenec pre ochranu utajovaných informácií

psychotraumatologia

Psychotraumatológ

(Nariadenie poľského MPiPS zo dňa 7.08.2014)

laboratorium

Manažér pre monitoring a realizáciu klinických výskumov

miasto

Manažér pre bezpečnosť

menedżer

Manažér pre financie, personalistiku a odmeňovanie

audyt

Manažér pre Controling a Audit

notatki

Manažér pre Design Thinking

compliance manager

Compliance Manger

odprawa zespołu

Manažér pre osvetu – Organizácia a riadenie osvety

Nariadenie poľského MEN z 27.10.2009 – plnenie funkcie riaditeľa školy, materskej školy a osvetového centra

haccp

Manažér pre tím HACCP

V súlade s nariadením č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 29. apríla 2004 o hygiene potravín

samolot na lotnisku

Manažér pre riadenie v turistike

biznes woman

Manažér Personal Branding a Public Relations

konsultacja

Manažér pre internetový marketing

menedżer finanse i rachunkowość

Manažér pre financie a účtovníctvo

asystentka

Master of Public Health (MPH) – Verejné zdravie

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

praca komputerowa

Master of Public Administration (MPA) – Verejná správa

mężczyzna

Riadenie rizík v IT

(v súlade s ISO 31000).

górnictwo

Dohľad pohybu v ťažobných banských spoločnostiach

(v súlade s Nariadením poľského ministra životného prostredia zo dňa 2 augusta 2016 O kvalifikácii v oblasti baníctva a banskej záchrany).

ciągnik rolniczy

Roľnícke kvalifikácie – Manažment v agropodnikaní

(v súlade s poľským čl. 6 zák. 2 bod 2 lit. c zákona, dňa 11 apríla 2003 O formovaní poľnohospodárskeho systému (v neskoršom znení).

Predošlé
Ďalšie