Doctor of Business
Administration DBA

#VZDELAVANIEPREUSPECH

Akreditácie a registre

flagi
ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego

Collegium Humanum je súkromná univerzita zriadená na základe rozhodnutia Ministra vedy a vysokého školstva v Poľsku (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N), zapísaná do Evidencie súkromných univerzít v Poľsku pod číslom 383, s oprávnením poskytovať vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa, ako aj postgraduálne vzdelávanie.

złote logo collegium humanum

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

Collegium Humanum-Varšavská univerzita manažmentu so sídlom vo Varšave je akreditovaná rakúskou Agentúrou pre zabezpečenie kvality a akreditáciu vo Viedni (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Rakúsko).

 

Association of MBA’s and Business Graduates Association

Londýn, Veľká Británia

STRATEGICKÝ PARTNER PROGRAMU EXECUTIVE MBA

London Executive MBA Summit

Postgraduálne štúdium Executive Master of Business Administration (MBA), organizované z Apsley Business School v Londýne, umožňuje získanie ďalšieho diplomu britského partnera, ako aj účasť na ním organizovanom štúdiu v Londýne (London Executive MBA Summit).

LIMBURG GRADUATE SCHOOL of BUSINESS
(Maastricht, Holandsko)

lgsb

SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
(Rím, Taliansko)

Academy of Executive Coaching

POČAS ŠTÚDIA MBA, DBA A LL.M. JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ DODATOČNÉ KVALIFIKÁCIE A DIPLOMY:

Dodatočné moduly a kvalifikácie

lekarz

Riaditeľ subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

odcisk palca

Inšpektor ochrany osobných údajov (IOD)

(v súlade s čl. 37 zák. 5 RODO-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/)

praca przy komputerze

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Interný audítor systému manažérstva kvality

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

haccp

Audítor a zástupca ISO2200 a HACCP

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

przeprowadzanie audytu

Interný audítor potravinárskeho priemyslu a krmív

podľa požiadaviek IFS a GMP+

Modelovanie podnikateľských procesov

(v súlade so štandardmi BPMN – ISO/IEC 19510).

przemysł zbrojeniowy

Interný audítor zbrojárskeho priemyslu

(podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001-2015).

rozmowa telefoniczna

Splnomocnenec pre ochranu utajovaných informácií

psychotraumatologia

Psychotraumatológ

(Nariadenie poľského MPiPS zo dňa 7.08.2014)

laboratorium

Manažér pre monitoring a realizáciu klinických výskumov

miasto

Manažér pre bezpečnosť

menedżer

Manažér pre financie, personalistiku a odmeňovanie

audyt

Manažér pre Controling a Audit

notatki

Manažér pre Design Thinking

compliance manager

Compliance Manger

odprawa zespołu

Manažér pre osvetu – Organizácia a riadenie osvety

Nariadenie poľského MEN z 27.10.2009 – plnenie funkcie riaditeľa školy, materskej školy a osvetového centra

haccp

Manažér pre tím HACCP

V súlade s nariadením č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 29. apríla 2004 o hygiene potravín

samolot na lotnisku

Manažér pre riadenie v turistike

biznes woman

Manažér Personal Branding a Public Relations

konsultacja

Manažér pre internetový marketing

menedżer finanse i rachunkowość

Manažér pre financie a účtovníctvo

asystentka

Master of Public Health (MPH) – Verejné zdravie

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

praca komputerowa

Master of Public Administration (MPA) – Verejná správa

mężczyzna

Riadenie rizík v IT

(v súlade s ISO 31000).

górnictwo

Dohľad pohybu v ťažobných banských spoločnostiach

(v súlade s Nariadením poľského ministra životného prostredia zo dňa 2 augusta 2016 O kvalifikácii v oblasti baníctva a banskej záchrany).

ciągnik rolniczy

Roľnícke kvalifikácie – Manažment v agropodnikaní

(v súlade s poľským čl. 6 zák. 2 bod 2 lit. c zákona, dňa 11 apríla 2003 O formovaní poľnohospodárskeho systému (v neskoršom znení).

Predošlé
Ďalšie